Położenie Położenie

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF  w Nadleśnictwie Barycz

 

 

Lp.

 

 

Kategoria HCVF

Powierzchnia

całkowita w

Nadleśnictwie

[ha]

 

Identyfikacja

formy ochrony

 

 

Krótki opis przedmiotu ochrony

 

 

1.

 

HCVF 1.2. – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

 

 

658,89

 

 

Ochrona strefowa i stanowiska roślin i zwierząt

Cztery strefy ochrony ostoi miejsc rozrodu i regularnego przebywania Cietrzewia (Tetrao Tetrix) ustanowione na mocy Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr   115 z dnia 12.12.2006 r. i nr. 113 z dnia 13.12.2006 r. oraz na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 113 i 114

z dnia 19.06.2007 r.

2.

HCVF 3.1. – obszary obejmujące występowanie skrajnie rzadkich, ginących  i zagrożonych ekosystemów

 

 

179,20

 

Siedliska przyrodniczo cenne objęte ochroną w ramach unijnej Dyrektywy Siedliskowej

 

W tej kategorii występują  następujące ekosystemy leśne: 

 91TO - sosnowy bór chrobotkowy

 91DO - bory i lasy bagienne.

3.

HCVF 3.2. – obszary obejmujące występowanie rzadkich, ginących i zagrożonych ekosystemów w skali Europy

 

 

60,91

 

Siedliska przyrodniczo cenne objęte ochroną w ramach unijnej Dyrektywy Siedliskowej

W tej kategorii występują  następujące ekosystemy leśne:

 91EO – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

 91FO – łęgowe lasy dębowo – wiązowo – jesionowe

 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny

4

HCVF 4.1. – lasy wodochronne

 

5427,30

 

Lasy wodochronne

Chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki wodne w zlewni oraz na obszarach wododziałów.

5.

HCVF 4.2. – lasy glebochronne

312.54

Lasy glebochronne

Chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi.

 

Podsumowanie wyników monitoringu lasów HCVF za rok 2013

Na terenie Nadleśnictwa Barycz  w roku 2013 w wyniku całorocznego monitoringu stwierdzono:

1. Na terenie lasów HCVF w roku 2013 w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać miały miejsce:

- Pożary lasu :

Leśnictwo Smolarnia – oddz.61g  powierzchnia pożaru 0,05 ha

Leśnictwo Smolarnia – oddz.62k  powierzchnia pożaru 0,10 ha

Leśnictwo Smolarnia – oddz.63w powierzchnia pożaru 0,01 ha

Leśnictwo Smolarnia – oddz.64x  powierzchnia pożaru 0,01 ha

Pożary lasu miały charakter powierzchniowy, o niewielkiej powierzchni i nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF.

2. W wyniku zabiegów gospodarczych wykonanych w roku 2013 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. Wszystkie prace były realizacją zadań z obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Barycz na lata 2008 – 2017.

Podsumowanie wyników monitoringu lasów HCVF za rok 2014

Na terenie Nadleśnictwa Barycz  w roku 2014 w wyniku całorocznego monitoringu stwierdzono:

1. Na terenie lasów HCVF w roku 2014 w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać miały miejsce:

- Pożary lasu :

Leśnictwo Janów – oddz.91g   powierzchnia pożaru 0,10  ha

Leśnictwo Janów  – oddz.95i   powierzchnia pożaru 0,02  ha

Leśnictwo Janów – oddz.95h   powierzchnia pożaru 0,02  ha

Pożary lasu miały charakter powierzchniowy, o niewielkiej powierzchni i nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF  4.1 Lasy wodochronne.

2. W wyniku zabiegów gospodarczych wykonanych w roku 2014 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. Wszystkie prace były realizacją zadań z obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Barycz na lata 2008 – 2017.

Podsumowanie wyników monitoringu lasów HCVF za rok 2015

Na terenie Nadleśnictwa Barycz  w roku 2015 w wyniku całorocznego monitoringu stwierdzono:

1. Na terenie lasów HCVF w roku 2015 w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać miały miejsce:

- Pożary lasu :

Leśnictwo Janów         –  oddz.79 f   powierzchnia pożaru 0,10  ha

Leśnictwo Smolarnia  –  oddz.62 f   powierzchnia pożaru 0,03  ha

Leśnictwo Smolarnia  –  oddz.64 p  powierzchnia pożaru 0,05  ha

Leśnictwo Smolarnia  –  oddz.64 w powierzchnia pożaru 0,02  ha

Leśnictwo Smolarnia  –  oddz.64 y  powierzchnia pożaru 0,09  ha

Leśnictwo Izabelów    –  oddz.123 d powierzchnia pożaru 0,02  ha

Leśnictwo Gatniki       –  oddz.210 i  powierzchnia pożaru 0,36  ha

Pożary lasu miały charakter powierzchniowy, o niewielkiej powierzchni i nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF  4.1 Lasy wodochronne.

2. W wyniku zabiegów gospodarczych wykonanych w roku 2015 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. Wszystkie prace były realizacją zadań z obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Barycz na lata 2008 – 2017.

 

Podsumowanie wyników monitoringu lasów HCVF za rok 2016

Na terenie Nadleśnictwa Barycz  w roku 2016 w wyniku całorocznego monitoringu stwierdzono:

1. Na terenie lasów HCVF w roku 2016 w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać miały miejsce:

- Pożar  lasu :

Leśnictwo Smolarnia  –  oddz.64 p powierzchnia pożaru 0,05 ha

 

Pożar  lasu miał charakter powierzchniowy, o niewielkiej powierzchni i nie stwierdzono negatywnego wpływu na walory przyrodnicze lasów HCVF  4.1 Lasy wodochronne.

 

2. W wyniku zabiegów gospodarczych wykonanych w roku 2016 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. Wszystkie prace były realizacją zadań z obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Barycz na lata 2008 – 2017.

Materiały do pobrania